Jakob Lorber
schrijfknecht van God
Verlangen naar de Heer, spiritualiteit voor deze tijd

Lorberteksten - Een diepere geestelijke verklaring

Op tal van vragen geven de geschriften van Jakob Lorber ons een antwoord vanuit geestelijk standpunt. De meeste mensen zullen die geestelijke invalshoek moeilijk kunnen vatten, niettegenstaande ze bij een aantal thema’s wel akkoord zullen zijn met de uiteindelijke visie op dat thema. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de zorg voor ons milieu. Bij Lorber lezen we dat het van essentieel belang is de natuur te respecteren. Alle mensen zullen hiermee instemmen. Maar het precieze “waarom”, de diepere geestelijke reden, is hen vaak niet bekend.

Zeer veel mensen eigenen zich graag het predikaat “breeddenkend” toe. Dat staat immers goed. Maar is “breeddenkend” geen relatief begrip? Hun denken zit immers “besloten” in een louter rationeel denkkader. Het woord kader wijst reeds op een grens. Wat daarbuiten valt, bestaat voor velen niet, en vormt dus in hun ogen geen beperking van hun “breed-denken”. Het zou goed zijn zich eens af te vragen of het niet beter is te stellen dat het denken buiten dit kader hen totaal onbekend is, in plaats van dat er geen denken zou bestaan. Dat zou trouwens helemaal geen oneer zijn. Slechts weinigen hebben immers echt ervaringen hiermee en haast nergens buiten de geestelijke literatuur, wordt de mogelijkheid van een denken buiten hun (rationeel) denkkader geleerd. In feite heeft het niet zozeer met “leren” te maken, maar veeleer met zich open te stellen vanuit een nederig geloven en vanuit de liefde voor zijn Heer, Vader en Schepper. Bij Lorber wordt dit vaak “denken vanuit het hart” genoemd.

In dit denken vanuit het hart kan men zeker groeien. Naarmate men zijn lot méér verbindt aan de Heer, wordt het geestelijk denken steeds vanzelfsprekender. Bovendien zijn heel wat geestelijke verklaringen helemaal niet zo moeilijk te accepteren voor wie reeds een minieme interesse heeft of gevoelig is voor intuïtie. Het feit alleen al dat “iets” hen aanzet om hierin te gaan lezen, kan al voldoende zijn.
Soms zijn die antwoorden heel vanzelfsprekend en geven ze zelfs een bevestiging van wat men volgens eigen aanvoelen al lang “wist”.
Sommige teksten maken bij een eerste leesbeurt geen indruk, maar bij een tweede lezing -na min of meer lange tijd- kunnen ze een aha-erlebnis veroorzaken en geven ze hun diepere betekenis prijs. In de tijdsspanne tussen beide leesbeurten heeft men blijkbaar een stuk(je) geestelijke weg afgelegd.
Bij andere teksten fronst men de wenkbrauwen, men kan weinig anders doen dan er “nota van te nemen” en het naast zich neer te leggen. Maar gebiedt de eerlijkheid ons niet te zeggen dat het daarom best zó wel kan zijn, ook al begrijpt men het niet? Wie begrijpt trouwens alles?

Gelukkig helpt de wetenschap vaak! Door het vooruit schrijden van de wetenschap komen steeds meer geestelijke stellingen in een ander daglicht te staan en kunnen ze juist geïnterpreteerd worden. Zo zijn op dit ogenblik de meeste wetenschappers ervan overtuigd dat de bouwstenen van de materie niet langer een minuscuul stukje “materie” zijn, maar energie, licht of… “geest”. Zuivere wetenschap en geloof zullen ooit hand in hand gaan, zegt de Heer via Lorber.

Enkele thematische teksten uit de Lorberwerken

Natuurbescherming

Tot vóór enkele decennia lag bijna niemand wakker van het belang van ons leefmilieu. De natuur was er om gebruik (lees: vaak misbruik) van te maken, en men stond niet stil bij de gevolgen van een onbesuisd uitbuiten van de natuurlijke rijkdommen en de verontreiniging van aarde, lucht en water. Maar wie durft er in onze tijd, nu de gevolgen zich effectief laten gevoelen, nog twijfelen aan de waarheid en de terechtheid van de waarschuwing? Dit was heel anders in Lorbers tijd toen deze waarschuwingen op bitter weinig begrip konden rekenen!

Lees teksten: Natuurbescherming

Genezing en gezondheid

In tal van teksten wordt het verband tussen fysieke gezondheid, zuiver voedsel en een juiste levenswijze aangehaald. Bij tal van genezingen zegt Jezus: Zondig niet meer. Die genezingen worden vaak door handoplegging tot stand gebracht. Vermits dit genoegzaam gekend is, worden hierover verder geen teksten weergegeven.
U vindt hieronder wel teksten over ons voedsel, over rusten, over vasten, en over de hoger vermelde verbanden… In de werken aan Jakob Lorber zijn er zeer veel teksten die met gezondheid te maken hebben. In die teksten komen zeer uiteenlopende aspecten van gezondheid -in de ruime zin van het woord- naar voor, zoals voedingsstoffen en genotmiddelen (roken, koffie, …), maar ook oorzaken van ziekten en genezing door allerlei behandelingen, medicijnen of een andere levensstijl. Verder komen ook heel wat gemoedsgesteldheden en angsten, opvoedingswenken, kledingsadvies, beïnvloeding door muziek, het juiste evenwicht tussen o.a. werken en rusten, … aan bod We kunnen ze hier allen niet weergeven. Er is echter wel een boek “Genezing en gezondheid” samengesteld (zie boekenlijst) dat die teksten weergeeft. Daarnaast is er ook een boekje “Geneeskracht van het zonlicht” met allerlei soorten van geneeswijzen en recepten.

Lees teksten: Genezing en gezondheid

Persoonlijkheid

Vele mensen menen dat wie zijn leven richt naar God, zijn eigen persoonlijkheid ten dele of helemaal moet prijsgeven. Het lijkt wel of men zijn eigen vrijheid verliest en alleen maar mag doen wat God “behaagt”. Juist in onze tijd waar men zoveel belang hecht aan een eigen mening, en waar de ontplooiing van het eigen “ik” een doel op zich vormt, kijkt men argwanend tegen begrippen als “Gods wil” of “Gods orde”. Onderstaande tekst geeft ons een duidelijke kijk op het al dan niet verliezen van de eigen persoonlijkheid.

Lees teksten: Persoonlijkheid

Bidden

Heeft bidden voor een zieke of voor een overleden persoon zin? Waaruit bestaat dan het soort heilzaam effect voor de persoon waarvoor men bidt?
En als men bidt tot God, hoe doe je dat dan best? In de volgende teksten wordt dit duidelijk..

Lees teksten: Bidden